facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Pályázat

2022. Május. 04.  Kategória: Állás

Pályázat

Tahitótfalu Község Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
FELHÍVÁS
Tahitótfalu Község Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére
cím ingatlan területe ingatlan-nyilvántartási megnevezése övezeti besorolás Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték
 
2021 Tahitótfalu, Somogyi B. utca 3.
Hrsz: 1835
 
 
480 m2, ebből az lakóépület
76 m2
 
kivett lakóház, udvar
 
Lf-1
 
37.000.000,-
Forint
 
370.000,- Forint
A pályázatokat a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába
2022. május 20. 12 óra 00 percig
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalban átvehető, és a hivatal honlapjáról www.tahitotfalu.hu letölthető.
Tájékoztatás telefonon: +36 30 257-4878
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Részletes pályázati kiírás
Tahitótfalu Község Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan
nyilvános pályázat útján történő értékesítéséről
A Kiíró:
Tahitótfalu Község Önkormányzata (2021 Tahitótfalu, Kossuth u. 4.), mint Kiíró (továbbiakban: Önkormányzat) nyilvános pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére:
cím ingatlan területe ingatlan-nyilvántartási megnevezése övezeti besorolás Bruttó induló (licit) ár Pályázati biztosíték
1 %
 
2021  Tahitótfalu, Somogyi B. utca 3.
Hrsz: 1835
.
 
480 m2, ebből az lakóépület
76 m2
 
kivett lakóház, udvar
 
Lf-1
 
37.000.000,- Forint
 
370.000,- Forint
 
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2022. (IV.28.) számú határozata alapján kerül az ingatlan értékesítési pályázaton történő kiírásra.
Ajánlattételre jogosult minden természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A nyilvános pályázattal kapcsolatos eljárást a polgármesteri hivatal folytatja le a képviselő-testület döntése alapján. A pályázat nyertese az, aki a képviselő-testület döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette.

Pályázati ajánlat:

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
 1. A Pályázó nevét, levelezési címét, székhelyét, elérhetőségi adatait: telefonszám, e-mail cím, a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, amely a bruttó induló árnál kevesebb nem lehet.
 2. A pályázati biztosíték befizetésének banki igazolását.
 3. Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
 4. Gazdasági társaság pályázó esetén cégkivonat és aláírásra jogosult aláírási címpéldánya másolati példányban, a kijelölt kapcsolattartó telefonszámát, átláthatósági nyilatkozat (1. sz. melléklet)

 
Pályázati biztosíték:
A pályázat érvényességének feltétele a pályázati biztosíték befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként.
A pályázati biztosíték pályázati határidőig történő teljesítésének elmaradása, továbbá a pályázati biztosíték igazolásának hiánya nem pótolható hiányosság és az a pályázat érvénytelenségét eredményezi.
A pályázati biztosítékot Tahitótfalu Község Önkormányzat OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742087-15393771 számú bankszámlájára kell befizetni. A közlemény rovatba kérjük feltűntetni a „pályázati biztosíték” megnevezést, illetve az ingatlan helyrajzi számát. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba is beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázók részére az általuk befizetett pályázati biztosíték az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 napon belül kamatmentesen visszafizeti az Önkormányzat a pályázati biztosítékot a pályázónak akkor, ha a pályázati felhívást visszavonja, vagy azt eredménytelennek nyilvánítja.
Az ingatlan megtekinthető minden hétköznap 9-16 óra között.
 
Konkrét időpontot előzetesen az önkormányzat falugondnokságán kell egyeztetni a 06 (26) 387198 / 7 mellék telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20. 12 óra 00 perc

A pályázat benyújtásának helye: Tahitótfalu Község Közös Önkormányzati Hivatalának Iktatója
 
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban „Tahitótfalu 1835 hrsz” jeligével, 2 példányban kell benyújtani, minden oldalát aláírva, 1 példányt „eredeti”, 1 példányt” másolat” megjelöléssel kell ellátni. Ha az ajánlattevő ezt elmulasztja, az Önkormányzat választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Ha a példányok között eltérés adódik az eredeti megjelölt vagy az Önkormányzat által eredetinek választott pályázati példányban foglaltak az irányadóak.
A pályázat akkor minősül határiőre beadottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat az Önkormányzat érvénytelennek minősíti.
 
A pályázat bontásának időpontja: 2022. május 24. 10 óra 00 perc  

A pályázat bontásának helye: Tahitótfalu Község Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának Tárgyalója (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.)

A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a kiíró képviselője, a megjelent pályázók, illetve meghatalmazottjaik jelenlétében történik.
 
A pályázat elbírálása: A benyújtott pályázatokat a jegyző megvizsgálja. Amennyiben az önkormányzat az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2012. (III.9.) számú önkormányzati rendeletében foglalt feltételek teljesültek, abban az esetben az Önkormányzat Képviselő-testülete a végső döntést – az eredményhirdetésnél írt határidőn belül - meghozza, azaz nyertest hirdet és az Önkormányzat szerződést köt a nyertes pályázóval. A pályázat nyertese az, aki a képviselő-testület döntése alapján a kiírásban foglalt szempontok és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette. 
 
Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor írásban újbóli ajánlatot tehetnek az azonos ajánlatot adók mindaddig, amíg nem lesz egy kedvező ajánlat.

Eredményhirdetés: A pályázat nyertesét - a Jegyző által készített összegzés alapján – a Képviselő testület állapítja meg a pályázat elbírálásától számított 15 napon belül, indokolt esetben 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja. A bírálat eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban értesíti a Kiíró.

Érvénytelen az ajánlat, ha:
 • nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban foglalt feltételeknek
 • a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,
 • az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
 • a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,
 • ha nem tesz ajánlatot az ingatlan vételárára,
 • a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a meghatározott határidőn belül nem tesz eleget,
Hiánypótlás esetén a Jegyző megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ajánlattevőt, ha
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi feltételeinek (kivéve, ha az ajánlatot érvénytelennek minősítették),
 • a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumok valamelyikét nem tartalmazza – kivéve a pályázati biztosítékról szóló igazolást.
Érvénytelen a pályázat, ha:
 • a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett,
 • a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követelményeinek, vagy más, a pályázatra vonatkozó előírásoknak,
 • a kiíró valamely ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő jogait megsértette, vagy valamely pályázó részére – a többi pályázó érdekeit sértő módon – előnyt biztosított,
 • a kiíró élt azon jogával, hogy új pályázat kiírását rendelje el.
 
Adásvételi szerződés megkötése és hatályba lépése:
 
Az ingatlan – nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot (adásvételi szerződést) az ajánlattevő köteles a Képviselő-testületi döntéstől számított 30 naptári napon belül megkötni.
A felek a megkötendő szerződés tartalmát a közzétett pályázati feltételek, illetve a pályázatot megnyert ajánlattevő ajánlata alapján alakítják ki.
A befizetett pályázati biztosíték a megkötött adásvételi szerződésben foglalónak minősül és a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja a vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, a pályázati biztosítékot elveszti.
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért az önkormányzat a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy az önkormányzat jogosult a soron következő pályázóval – azonos feltételek mellett, a pályázati kiírás tartalma szerint – szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
 
Vételár megfizetése:
 
Az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül esedékessé válik a teljes vételár 10 %-ának – foglaló címen történő – megfizetése, amibe a pályázati biztosíték összege beleszámít. A vevő a fennmaradó teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított legfeljebb 30 napon belül köteles kifizetni, ez akkor módosulhat, ha az elővásárlásra jogosult MNV Zrt. elővásárlásra vonatkozó állásfoglalása a megjelölt dátumig nem érkezik meg. Ebben az esetben a vételárat az MNV Zrt. nyilatkozatától, illetve a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártától számított 3 napon belül kell megfizetni.
Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot, melyet az önkormányzat, mint előadó a vevőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával gyakorolhat.
A pályázó a teljes vételár kiegyenlítését követően léphet az ingatlan birtokába.
A tulajdonjog ingatlannyilvántartásba történő átvezetésének költségei a pályázót, mint vevőt terhelik (pl. igazgatási szolgáltatási díj, illeték).
 
Egyéb tájékoztatás:
 
Az Önkormányzat javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.
A pályázó az ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott időpontig kötve van. A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.
Az önkormányzat vagyontárgy értékesítése esetén az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd, valamint az ingatlanforgalmi értékbecslő kiválasztásának jogát magának fenntartja.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, további információt szerezni előre egyeztetett időpontban Tahitótfalu Község Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalában lehet.
 
Időpont egyeztetés 06 (26) 387-198, vagy a +36 30 257 4878 telefonszámon, illetve a polgarmester@tahitotfalu.hu email címen.
 
Tahitótfalu Község Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja.
 
Kelt: Tahitótfalu, 2022. április 26.
 
 
Dr. Sajtos Sándor sk.
polgármester
 
 
1. sz. melléklet
 
 
 

Vissza a hírek oldalra