facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Főépítészi tájékoztatás

2014. December. 01.  Kategória: Önkormányzat

Főépítészi tájékoztatás

Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges hatósági bizonyítványok kiállításáról, az építéshatósági ügyek ügyintézési rendjéről, valamint a települési főépítész feladatkörébe tartozó üg

Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminősítéshez) szükséges  hatósági bizonyítványok kiállításáról

Az átminősítésekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítását a szentendrei Építéshatósági Iroda végzi. Más funkciójú épület lakóépületté minősítéshez az alábbi tudnivalók szükségesek:

Lakóépületté való átminősítés alapvető feltétele, hogy az épület feleljen meg az OTÉK (az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1977 XII. 20 Kormányrendelet) előírásainak. 

Az átminősítést Szentendrén a Városház tér 3. alatt található Építéshatósági Irodán az erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet kezdeményezni, az eljárás költsége 20.000 Ft.  A kérelemre induló eljárás során az építésügyi hatóság helyszíni szemle megtartása mellett meggyőződik arról, hogy az építmény rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, a meglévő építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e.

Lakóépületté nyilvánítás alapvető minimális feltételei az alábbiaknak:

Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek: lakó-, főző-, egészségügyi-, közlekedő-, és tároló- együttesen biztosítaniuk kell az alapvető lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, főzés tisztálkodás, tárolás feltételeit.

A 30 m2-nél nagyobb épületek egy lakószobájának legalább 16,0 m2-nek kell lennie, amibe az egy légtérben lévő konyha területe nem számít bele.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. Kéménnyel rendelkező épület esetén annak évi rendszeres ellenőrzését a kéményseprő által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.  

A földhivatali ingatlan nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Járási Földhivatalnál (Szentendre Dunakanyar Körút. 1.) lehet kezdeményezni, ennek eljárási költsége 6600 Ft.

 

Tájékoztató építéshatósági  ügyek ügyintézési rendjéről

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy az építéshatósági ügyek ügyintézése Szentendrén az Építéshatósági Irodán történik. Tahitótfaluban építéshatósági ügyintézés nincs.

Tahitótfalu építéshatósági ügyintézője: Zafir Indra Ibolya telefonja: 26/503-327

Ügyintézés helye: Szentendre Városház tér 3.

Félfogadási idő:

szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

péntek: : 8.00-12.00

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló LXXVIII. építési törvény 2013. január 1-től hatályos módosítása szerint az építésügyi hatóság

a) építési engedélyezési,

b) összevont engedélyezési,

c) fennmaradási engedélyezési,

d) használatbavételi engedélyezési,

e) bontási engedélyezési,

f) engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,

g) jogutódlás tudomásulvételi,

h) használatbavétel tudomásulvételi,

i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,

j) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

k) kötelezési,

l) végrehajtási,

m) szakhatósági, valamint

n) veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi

eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági

szolgáltatást nyújt.

 

Tájékoztató a települési főépítész feladatkörébe tartozó ügyek ügyintézési rendjéről

A településképpel, településrendezési eszközökkel valamint telekalakításokkal összefüggő ügyekben Körmendi Judit főépítész személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.) szerdánként 8.00-12.00 között, egyéb időpontban foepitesz@tahitotfalu.hu. email címen érhető el. Egyeztetési időpont előre a hivatal titkárságán kérhető a  26/387-198 telefonszámon.

Az települési főépítész a 190/2009.(IX.15.)Korm. rendelet szerint az alábbi feladatokat látja el:

az állami főépítésszel és az érintett szomszédos önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,

 figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testületek részére,

közreműködik a helyi értékvédelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,

szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,

közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,

részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

Körmendi Judit

főépítész


Vissza a hírek oldalra