facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Ajánlattételi felhívás

2019. Szeptember. 02.  Kategória: Felhívás

Ajánlattételi felhívás

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás biztosítása érdekében.
1.) Ajánlatkérő szerv megnevezése, székhelye:
Tahitótfalu Község Önkormányzata (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.)

2.) Ajánlattételi határidő:
Az ajánlati felhívás Tahitótfalu Község Önkormányzat honlapján és a faluújságban történő közzétételével indul. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019.  október 31. 16.00 óra

3.) A beszerzés tárgya:
A szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése, elszállítása és ártalommentes elhelyezése a megrendeléstől számított 72 órán belül a jogszabályi előírások szerint. Ajánlatkérő a nyertes pályázóval 10 éves időtartamra köt közszolgáltatási szerződést.

4.) Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:
Az ingatlanokon keletkező 1 m3 háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott minden költsége. A pályázó semmilyen egyéb költséget nem számolhat el.

5). A begyűjtés helye:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési helye: Tahitótfalu község közigazgatási területe, a lakosság létszáma 6009 fő. A település ingatlanainak döntő többsége a szennyvízcsatorna-hálózatra már rákötött. Nem rendelkezünk pontos adattal azon háztartások számáról, akik nincsenek a hálózatra rákötve, illetőleg akik közműpótló szennyvíztárolóban gyűjtik a háztartási szennyvizet.

6.) Általános és szakmai kikötések:
A pályázónak - legkésőbb a közszolgáltatási szerződés hatálybalépésekor - rendelkeznie kell:
 • a közszolgáltatás ellátásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel és vállalja, hogy a közszolgáltatási szerződés fennállása alatt ezen eszközöket folyamatosan karbantartja, üzemszerű működését biztosítja a feladat ellátására képes szükséges személyi állománnyal
 • olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
 •  a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú a feladat ellátásához szükséges szakképesítéssel rendelkező szakemberrel;  
 • vállalja, hogy a feladat ellátásához kapcsolódó minden nyilvántartást, adatkezelést és adatszolgáltatást önállóan teljesít
 • a közszolgáltatás ellátásához rendelkezzen minimum munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között telefonos elérhetőséggel, valamint honlappal, e-mail címmel, melyeken keresztül a legfontosabb információkról a lakosságot tájékoztatja
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik a pályázati kiírás tárgyát képező szolgáltatás végzéséhez szükséges, érvényes hatósági engedéllyel, úgy azt legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjáig be kell, hogy mutassa Ajánlatkérőnek. Ennek elmulasztása esetén a pályázó nem kezdheti meg a közszolgáltatási tevékenységet, és a vele megkötött közszolgáltatási szerződés hatályát veszti. Tahitótfalu Község Önkormányzata új pályázati eljárás keretében választja ki a közszolgáltatót.

7.) Csatolandó a pályázó részéről:
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolata,
 • feladatellátáshoz igénybe venni kívánt személyek, gépek, valamint eszközök bemutatása,
 • a feladatellátással összefüggésben a hatósági engedélyek,
 • Az ingatlanokon keletkező 1 m3 háztartási szennyvíz összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes elhelyezésének forintban meghatározott minden költségét. A pályázó semmilyen egyéb költséget nem számolhat el,
 • nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, illetve, hogy a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés időpontját követő legalább 30 napig fenntartja,
 • nyilatkozat arról, hogy Tahitótfalu teljes közigazgatási területén a feladatot teljes körűen el tudja látni, valamint, hogy Tahitótfalu közútjainak állapotát, elhelyezkedését, járhatóságát, domborzati viszonyait megismerte,
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgáltatási szerződés teljes hatálya alatt az általa foglalkoztatott személyek, valamint az általa használt gépek, eszközök alkalmasak a feladat teljeskörű ellátására,
 • nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a pályázat kiírójával közszolgáltatási szerződést köt
  8.) A pályázó alkalmatlan, ha:
 • a 6. és 7. pontban meghatározottakat nem tudja teljesíteni
 9.) A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának helye:
Tahitótfalu Polgármesteri Hivatal, 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
A pályázatokat egy példányban, lezárt borítékban, 2019. október 31. 16.00 óráig lehet benyújtani.

10.) A pályázat eredményéről az ajánlatkérő az ajánlattevőket a lezáró döntését követően 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. A lezáró döntés meghozatalára Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

11.)  A pályázat kiírója az összességében legjobb pályázatot benyújtót nyilvánítja nyertesnek, ugynakkor fenntartja a jogot a beszerzési eljárás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan Tahitótfalu Község Önkormányzata Beszerzések lebonyolításának szabályzata rendelkezései az irányadóak.  

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a jegyzo@tahitotfalu.hu email címen kérhető 2019. október 25-én 12.00 óráig.
 
Tahitótfalu, 2019. augusztus 29.
 
Dr. Sajtos Sándor polgármester
 

Vissza a hírek oldalra